ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(صدور چکهای متعدد با شماره پیوسته)

در . ارسال به آرای منتخب


صدور چکهای متعدد با شماره پیوسته، قرینه بر وعده دار بودن آن هاست.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. به وکالت از آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 920260 مورخه 25/02/1392 در پرونده کلاسه 911140 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تأیید دادنامه غیابی 301970 مورخ 13/10/1391 اصداری از همان شعبه که مشعر بر اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 03/05/1391 به مبلغ 000/770/938 ریال به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از داشتن دسته چک است وارد و در خور نقض است زیرا چک موصوف همراه چک¬های دیگر که از لحاظ شماره ماقبل شماره چک مورد دعوی و مابعد آن در وجه شرکت لیزینگ شهر صادر شده است به صورت سلسه¬وار بوده و بر حسب ظاهر هنگام معامله اتومبیل لیزینگی چک¬ها یک جا صادر شده¬اند و هر چند که جمله ذیل چک¬ها که توسط فردی به نام الف.ن. قید شده است که نشان از صدور چک¬ها در 24/03/1391 است آنچنان قابل استناد نیست و لیکن آنچه محـرز اسـت بر دادگاه صدور چک به وعده است نه به روز، فلذا بنابر مراتب دادنامه صادره به نحو قانونی اصدار نیافته است و قابلیت تأیید را ندارد و لذا با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 13 قانون چک و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم موصوف از اتهام صدور چک بلامحل مورد شکایت صادر و اعلام می¬شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط