ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای(رد مال در شرکتهای هرمی)

در . ارسال به آرای منتخب

محکومین شرکت‌های هرمی گلدکوئیست تنها نسبت به زیر مجموعه مستقیم خود تکلیف به رد مال دارند.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.م. فرزند ع. 26 ساله اهل و ساکن تهران آزاد با تودیع وثیقه، دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست و اخذ مبلغ 3میلیون تومان از خانم الف.ب. و مبلغ 000/750/1 تومان از آقای ف.د. و مبلغ 000/900/2 تومان از خانم ف.د. و مبلغ 000/750/1 تومان ازآقای الف.د. و مبلغ سه میلیون تومان ازآقای س.م. و1250دلار پورسانت از عطف توجه به اوراق و محتویات شکایت شکات مدارک و مستندات ابرازی پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا تحقیقات به عمل آمده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ناحیه 31تهران و با توجه به اقرارصریح متهم در دادگاه به شرح منعکس درصورت جلسه بنابراین بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با اعمال بند5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه متهم موصوف را به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان جزای نقدی بدل از 6 ماه حبس و رد مال به شکات و پرداخت دو برابر ارزش ریالی پورسانت اخذ شده به‌عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1048دادگاه عمومی تهران – کاشانکی
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9109972192300259 مورخ 28/3/91 صادر شده از شعبه 1048 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی (بدل از حبس) و استرداد وجه به شاکیان به شرح دادنامه مذکور و نیز پرداخت جزای نقدی معادل ارزش ریالی دو هزار و پانصد دلار در حق دولت می‌باشد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران از آن جا که هیچ یک از شاکیان به اسامی 1- خانم ف.د. 2- خانم الف.ب. 3- آقای ف.د. 4- آقای الف.د. 5- آقای ر.م.، زیر مجموعه مستقیم تجدیدنظرخواه نمی‌باشند لذا رد مال به نامبردگان از محکومیت‌های وی حذف می‌‌شود. در سایر موارد، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است. لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ولدخانی - شیخی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط