ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه ناپذیر بودن آن

در . ارسال به آرای منتخب


نمونه رای(ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه ناپذیر بودن آن)

درصورتی‌که مالی که به‌شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته‌شده، تجزیه‌ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی‌تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی: 1392/11/28شماره رای نهایی: 9209970238001582

رای بدوی
در این پرونده آقای ح.ف. فرزند ک. با وکالت آقای م.گ. دعوی به‌طرفیت آقای م. ح. فرزند ع. به‌ خواسته مطالبه ده میلیون تومان و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مطرح نموده و در توضیح چنین اظهار داشته که موکل به‌موجب قولنامه عادی مورخه 22/9/1391 یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 107 مترمربع از خوانده خریداری نموده و به همین اساس نیز ثمن معامله را در حق خوانده پرداخت کرده و حال متوجه شده مساحت آپارتمان ده متر کمتر از متراژ فروخته‌شده به خواهان بوده و بر مبنای دارا شدن به ناحق خواهان مطالبه موضوع خواسته از خوانده‌شده علی‌هذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین که در ماده 2 این قرارداد که موضوع و مشخصات مورد معامله بیان گردید اعلام‌شده مساحت 107 مترمربع و در صفحه چهار قرارداد متراژ آپارتمان را به‌صورت تقریبی 134 مترمربع غیرمفید اعلام نموده و اینکه بر اساس همین دو متراژ ثمن معامله را به‌طور مقطوع000/000/470/1 ریال محاسبه و پرداخت کرده و ارزشی هر مترمربع ملک که بر اساس آن مبلغ کل محاسبه شود مشخص نگردیده است و به فرض صحت ادعای خواهان و اظهارات وکیل وی مشخص نیست که مبلغ خواسته که یک‌صد میلیون ریال است و کسر مساحت که مدعی ده متر است به چه نحو محاسبه که به این حاصل جمع رسیده و توجهاً به اصل حاکمیت اراده که از ماده 10و183و191 قانون مدنی به نظر استنباط می‌گردد که قانون‌گذار تحقق یافتن عقد و قرارداد را حاصل توافق اداره طرفین آن و به‌بیان‌دیگر قصد انشاء آن‌ها داشته است که باملاحظه و مواقعه در کل قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین و مدارکی که فروشنده با تمسک به آن‌ها خود را مالک شناخته و بر همین اساس مال خود را فروخته و اینکه در قسمت توضیحات تصریح‌شده متراژ دقیق پس از دریافت سند ثبتی مشخص خواهد شد حکایت از این دارد که اراده طرفین در این قرارداد مبیع به‌صورت رویتی و یا به‌اصطلاح کلیدی بوده و متراژ مساحت دقیق مدنظر آن‌ها نبوده چراکه در این صورت طبق عرف و بر اساس ماده 355 قانون اخیرالذکر می‌توانستند شرطی در این خصوص برای خود لحاظ نماید و با ردّ اظهارات وکیل محترم خواهان که مدعی است ماده 355 قانون مدنی به اراضی مزروعی است و نمی‌توان نسبت به قراردادهای دیگر تعمیم داد که به نظر با توجه به نص این ماده چنین استنباط و تفسیری قابل‌پذیرش نباشد و نظر به دفاعیات خوانده و ردّ این ادعا و خواسته خواهان و به جهت بلادلیل بودن ادعای خواهان و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هاشمی
رای دادگاه تجدید نظر

حسب حکایت اوراق و محتویات پرونده آقای ح.ف. به‌طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 920779 مورخ 29/7/1392 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی تجدیدنظرخواهی نموده است که به اعتقاد این دادگاه با توجه به مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی اولاً: استدلال دادگاه بدوی در مقام انشاء و صدور رأی مطابق با مدارک موجود و مفاد قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین معامله است ثانیاً: مستفاد از مقررات موضوع ماده 385 قانون مدنی در فرضی که ادعای خواهان مقرون به‌واقع باشد ایشان به لحاظ تجزیه‌ناپذیر بودن مبیع صرفاً حق فسخ خواهد داشت درحالی‌که به‌موجب دادخواست تقدیمی درخواست و مطالبه وجه نموده است ازاین‌رو دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ‌ـ مستشار دادگاه
اصلانپور ـ نجم‌آبادی

ارسال به شبکه های اجتماعی