ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

از بابت تسبیب و قاعده ضمان ید و روایت نبوی (ص) علی الید ما اخذا حتی تودی حکم به محکومیت خوانده صادر میشود

در . ارسال به آرای منتخب


شماره دادنامه : 1289
تاریخ رسیدگی : 20/11/73
مرجع رسیدگی : شعبه 50 دادگاه حقوقی 2 تهران
رای دادگاه
در خصوص خواسته خواهان آقای (الف) مبنی بر صدور حکم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال ثمن دو سهم مشاع از هفت سهم مشاع از شش دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی شماره 12/4306 واقع در بخش 5 تهران به انضمام کلیه خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی و ضمائم به طرفیت خوانده آقای (س) نظر به اینکه به موجب نامه شماره 5303 – 11/4/73 خواهان تا تاریخ 24/4/1336 مالک دو سهم از 7 متاع از شش دانگ پلاک های ثبت موصوف را دارا بوده و خوانده در این تاریخ به وکالت از خواهان آن را طی سند شماره 42911 – 27/4/1336 دفتر خانه 391 تهران با بانو ( ر) منتقل و سپس آن را در همین روز و در همین دفتر خانه و طی سند رسمی شماره 42912 به خود منتقل کرده است باالتفات به اینکه خوانده مدعی پرداخت ثمن معامله به خواهان بوده ولی در این خصوص دلیل مدرکی ابراز و اقامه نکرده و خواهان ادعایی از ایشان را فقط از جهت دریافت مبلغ چهل هزار تومان و خرده ای از بابت قرض الحسنه اخذ شده از بانک قبول نموده است دادگاه به در خواست خواهان و به منظور تعیین ارزش بهاء خانه مورد بحث در زمان انجام معامله و تعیین قدر السهمی خواهان با کسر هزینه های انجام شد ه و مبلغ در یافتی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه به شماره 3932 – 7/9/73 ثبت دفتر لوایح دادگاه که پیوست این رای می باشد خواهان را به مبلغ 8750000 ریال ذی الحق دانسته و اعلام نظر کرده است . این عقیده به طرفین دعوی ابلاغ شد ه و خواهان نسبت به آن معترض شده است لیکن به لحاظ این که اعتراض ایشان غیر موجه و غیر مستدل می باشد علیهذا با رد اعتراض وی اینکه نظر یه ابرازی کارشناس به نظر دادگاه با اوضاع احوال مسلم و محقق قضیه مغایرتی ندارد بنابراین دعوی خواهان تا حد ابراز شده در نظریه کارشناس موجه ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 666و 668 و 312و331 قانون مدنی در ماده اخیر از باب تسبیت و قاعده ضمان ید و روایت نبوی (ص) علی الید ما اخذت حتی تودی و مواد 712 و 717 قانون آیین دادرسی مدنی حکم و به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 875000 ریال اصل خواسته و به مبلغ 704755 ریال هزینه دادرسی و دفتر و دستمزد کارشناس در خواهان صادر و اعلام می دارد و خواسته خواهان به ماز اد مبلغ مرقوم در رای به لحاظ فقد دلیل اثباتی محکوم به بطلان است این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدید نظر در دادگاه های حقوقی یک تهران می باشد .

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط