ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

نمونه رای دادگاه انتظامی قضات

در . ارسال به آرای منتخب

رای دادگاه
تخلفات اعلامی علیه قاضی مشتکی‌عنه انتظامی دایر بر «1- عدم اخذ آخرین دفاع متهم 2- عدم نظارت در ابلاغ دادنامه 3- رسیدگی به دادخواست اعسار بدون ارجاع و بدون رعایت مقررات دادرسی 4- عدم قید قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای در ذیل دادنامه صادره» که مشارالیه آنها را ناشی از تراکم امور در دادگاه‌های عمومی دانسته، محرز است.
لذا آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... را با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت 4 ماه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط