ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

اختیار اقامه دعوا در شرکتهای غیر دولتی

در . ارسال به آرای منتخب


نمونه رای(اختیار اقامه دعوا در شرکتهای غیر دولتی)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
در شرکتهای غیر دولتی، تنها مدیرعامل، اسامی مذکور در اساسنامه یا وکیل دادگستری اختیار اقامه دعوا دارند و مدیر حقوقی ولو با تفویض اختیار چنین سمتی ندارد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای دیوان

نظر به محتوای پرونده و ایراد وارده از سوی سازمان مشتکی¬عنه در خصوص سمت دادخواست¬دهنده از آنجایی که حسب اوراق ارائه شده روزنامه رسمی شرکت مذکور شرکتی غیردولتی بوده و اقامه دعوی از ناحیه شرکت مذکور می¬باید توسط شخص مدیرعامل یا کسانی که حسب اساسنامه اختیار اقامه دعوی دارند، مطرح و یا از سوی وکیل دادگستری اقامه شود در مانحن فیه رئیس امور حقوقی شرکت حتی با تفویض اختیار سمتی برای اقامه دعوی ندارند، بنا به مراتب مذکور ایراد وارده از سوی سازمان مشتکی¬عنه وارد و قرار عدم استماع شکایت شرکت مذکور صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری ‏نژاد ـ رشیدی

ارسال به شبکه های اجتماعی