ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

الزام محاکم به پذیرش سمت وکلا

در . ارسال به آرای منتخب

نمونه رای(الزام محاکم به پذیرش سمت وکلا)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
مادامی که تخلف وکیل توسط دادسرای انتظامی کانون احراز نگردیده دادگاه نمی‌تواند از پذیرش سمت وی به عنوان وکیل امتناع کند.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

تاریخ رای نهایی: 1392/11/30
شماره رای نهایی: 9209970220901429

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران از دادنامه شماره 06200140 مورخ 12/2/90 شعبه 1012 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.الف. به اتهام صدر یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت شرکت تعاونی اعتبار ث. با وکالت آقای الف.ل. به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شده از آن جهت که محکومیت مزبور غیرقانونی است با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که آقای الف.ل. کارآموز وکالت با تقدیم وکالت‌نامه خود ملصق به تمبر مالیاتی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ث. (ع) با ارائه تصویر یک برگ فرم برگشتی چک بانکی صادره از سوی آقای ه.الف. مبادرت به طرح شکایت کیفری نموده است لیکن دادیار محترم شعبه 8 اجرای احکام دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران ابطال تمبر وکالت را کافی برای احراز سمت وکیل و تعقیب شکایت مطروحه از ناحیه ایشان ندانسته است و از آن‌جا که وکیل یاد شده بر اساس حق‌الوکاله تعیینی مبادرت به ابطال تمبر وکالت نموده و تخلف از قانون وکالت در این رابطه مستلزم تعقیب انتظامی در دادسرای کانون وکلاست لکن مادامی که تخلف وکیلی در این رابطه توسط دادسرای انتظامی کانون احراز نگردیده دادگاه نمی‌تواند از پذیرش سمت ایشان به عنوان وکیل دعاوی امتناع نماید علی‌هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معاون محترم دادستان مستنداً به ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ ظاهری

ارسال به شبکه های اجتماعی