ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

دایره شمول ایراد اعتبار امر مختومه

در . ارسال به آرای منتخب

نمونه رای(دایره شمول ایراد اعتبار امر مختومه)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
فقط احکام اعتبار امر مختومه دارند و قرارها مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نیستند.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. به وکالت از آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 92000651 مورخ 20/7/92 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی منافع یک ونیم دانگ مشاع از یک باب غرفه به شماره 17 سالن. . . واقع در فاز یک میدان میوه و تره‌بار و تحویل مورد معامله به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که بند 6 ماده 84 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به دعاوی می‌باشد که منتهی به صدور حکم گردیده باشد و مطابق ماده 299 قانون مرقوم چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود و با عنایت به اینکه دادنامه شماره 1267 مورخ 29/8/89 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار بوده و از شمول اعتبار امر محکوم بها (قضاوت شده) خارج است و دادگاه بدوی مکلف است در ماهیت امر رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید بنابراین دادنامه مذکور واجد ایراد قانونی محسوب و درخور نقض می‌باشد لذا با موجه دانستن تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 از قانون سابق‌الذکر ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی
ماده 84 ق.آ.د.م:
در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: ...
6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط