ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

دعوای تخلیه عین مستاجره از سوی یکی از مالکان مشاعی

در . ارسال به آرای منتخب


نمونه رای(دعوای تخلیه عین مستاجره از سوی یکی از مالکان مشاعی)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل از ناحیه بعضی مالکان مشاعی قابل پذیرش نمی‌باشد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

تاریخ رای نهایی: 1392/04/29
رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.ر. به طرفیت خوانده ح.ب. به خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری از پلاک ثبتی 59088 / 4476 بخش 7 تهران به لحاظ تغییر شغل از آهنگری به نمایشگاه کابینت صرف‌نظر از عدم ارائه دلیل رابطه استیجاری جهت تشخیص قانون حاکم بر رابطه اجاره فی‌مابین طرفین، نظر به این‌که به حکایت مستندات ارائه شده خواهان، نامبرده مالک قسمتی از پلاک ثبتی مذکور بوده و به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب و پیشه و سرقفلی تقاضای تخلیه به جهت مطروحه از ناحیه بعضی مالکین قابل پذیرش نمی‌باشد لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صاره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 559 مورخ 29/6/1391 صادر از شعبه 156 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تخلیه به لحاظ تغییر شغل به لحاظ عدم قابلیت تجزیه حق کسب و پیشه در فرض اجابت دعوی به لحاظ این‌که تجدیدنظرخواه صرفاً احد از مالکین مشاع بوده منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به مستندات تقدیمی و توجهاً به اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی ایراد اساسی بر رأی معترض‌عنه وارد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

ارسال به شبکه های اجتماعی