ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

قبول ما‌بذل طلاق خلع از سوی حاکم بجای زوج ممتنع

در . ارسال به آرای منتخب

نمونه رای( قبول ما‌بذل طلاق خلع از سوی حاکم بجای زوج ممتنع)
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
درصورت تحقق عسر و حرج و آمادگی زوجــه برای بذل مهریه و امتناع زوج از قبـول مابذل، حاکم بر مبنای قاعــده« الحاکم ولی الممتنع» مابذل را از سوی زوج قبول می‌کند
⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖
تاریخ رای نهایی: 1392/08/25
شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٥٠١٣١٨

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. از دادنامه 0783 مورخه 29/5/92 شعبه محترم 281 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در‌خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به‌طرفیت شوهرش آقای م.ع. به‌خواسته طلاق حکم بر رد آن تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند زیرا دلایل ارائه شده و مستندات ابرازی حکایت از عسروحرج زوجه را وارد و ادامه زندگی مشترک با کیفیت یاد شده در پرونده نگاه داشتن زوجه است در حرج و مشقت که مورد نهی شرع و قـانون است قـوله تعالی«... لا یرید الله بکـم العسر... و لیس علیکم فی الدین من حرج و نیز ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی 14/8/70 و تبصره الحاقی 29/4/81 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده 1133 اصلاحی 19/8/81 همین قانون و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع و لحاظ تبصره‌های آن و با توجه به اینکـه مساعــی محکمه نیــز در ایــجاد صلـح و سازش فــی‌مابین به نتیجه‌ای نرسیده و اطرافیان، بستگان زوجین نیز توفیقی در این خصوص نداشته‌اند و از طــرفـی زوجــه ‌الحاح و اصــرار به تفارق از ایشان داشتند و حتی حاضر شده همه مهریه خویش را در قبال طلاق به وی بذل نماید و از سایرحقوق مالی خویش هم صرف‌نظر نموده، دادگاه به‌موجب ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را نقض و مستنداً به مـواد مرقوم بر تفارق زوجین از همدیگر تحت عنوان طلاق خلعی صادر و اعلام می‌دارد. زوجه کل مهریه خویش را در قبــال طلاق بــذل و دادگـاه به اعتبار قـاعده الحاکم ولی الممتنع و الغائب قبول بذل می‌نماید، زوجه راجع‌به جهازیه و سایر حقوق مـالی ادعایی ندارد پس از طلاق مشارالیها می‌بایست سه ماه عده نگه دارد و در این مدت مستحق نفقه نمی‌باشد زوجین دارای دو فرزند مشترک هستند که هر دو کبیرند، زوجه حسب اقرارش حامـله نبوده ولی ارائه تست عدم بارداری به هنگام اجرای طلاق به محضر لازم است، رأی دادگاه با استناد به مواد 368 و 397 قانون آیین دادرسی یاد شده ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
اصلانی ـ نحوی ـ غفاری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط