ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری

در . ارسال به آرای منتخب


استناد به اصل عدم تبرع (موضوع ماده 265 قانون مدنی) در اسناد تجاری و ادعای قرض‌دادن با صدور سند تجاری، با توجه به اینکه اسناد تجاری اصولاً وسیله پرداخت دین هستند نه اعطای قرض و وجود سند تجاری در ید دارنده، اماره بر مدیونیت صادر کننده است، صحیح نیست.

رأی بدوی قطعی
در خصوص دادخواست آقای الف.الف. با وکالت آقای س.ح. به طرفیت خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9009970226600938 مورخ 28/9/90 در پرونده کلاسه 90/6/212 دادگاه با توجه به اینکه حکم واخواسته متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ 000/000/240 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از بابت چهار فقره چک به شماره های 902219، 902221، 902215 و 902220 عهده بانک تجارت بوده و وکیل واخواه با تقدیم دادخواست و با حضور در جلسه دادرسی بیان داشته چک های تحویل شده به واخوانده از بابت طلب و تسویه حساب با موکل بوده و از بابت قرض نبوده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه واخوانده دلیلی بر مقروض بودن واخواه به واخوانده ارائه ننموده و با توجه به اینکه وجود چک ها در ید واخواه دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن (واخوانده) دارد لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته، حکم به بی حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نعمتی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط