ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ابطال گواهی نامه های ثبت علامت

در . ارسال به آرای منتخب

سایت حقوقی دادآور

تاریخ : 1389 /08/03

پرونده کلاسه : 8909980226300198

شمارة دادنامه: 89099702266300575

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان: شرکت  .... به مدیر عاملی پرویز ... با وکالت آقایان شهرام ... و محمود ...

خواندگان: 1. شرکت .... به مدیر عاملی رسول .. با وکالت آقای اسماعیل .... 2: ادارة مالکیت صنعتی ...

خواسته: ابطال گواهی نامه های ثبت علامت خوانده اول

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص دعوای آقایان شهرام و محمود هر دو ... به وکالت از شرکت ... به طرفیت 1. شرکت: ... با وکالت آقای اسماعیل .... و 2. ادارة مالکیت صنعتی ... مبی بر ابطال گواهی نامه های ثبت علامت شمارة  ... و الزام خوانده ردیف دوم به ثبت علائم موضوع اظهارنامه های 188110010 و 188100265 و 189011227 به شرح دادخواست دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه علامت تجاری ... جهت تولید و بسته بندی خامه قنادی و آب میوه از کنسانتره در طبقات 29، 39 و 32 طی شمارة 154980 مورخ 5/1/1388 مقدم بر علامت خوانده به نام آقای حسین ... ثبت و سپس به خواهان منتقل شده که در نتیجه کاربرد کلمة ... به فارسی و لاتین جهت تولید، تبلیغات، بسته بندی، فروش و صادرات انواع شکلات و بیسکویت و ... در طبقات 30، 35 و 39 به جهت اینکه عین علامت مقدم الثبت خواهان است معارض حقوق مکتسبه وی و علاوه برآن موجب اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان از حیث مبنا و منشا تولید کننده کالا شده و مخالف بند ز مادة 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری است چون هرچند کالاها یکسان نیست اما به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی می گردد و نظر به اینکه از سوی وکیل خوانده اول ایراد و دفاع موثری که رد دعوای خواهان را توجیه نماید به عمل نیامده لذا دعوا در رابطه با تصدیق ثبتی اخیرالذکر حکم به ابطال ثبت علامت موضوع تصدیق ثبتی 165092 مورخ 24/1/89 و الرام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه های خواهان صادر واعلام  می گردد اما در رابطه با تصدیق ثبتی 170483 چون ترکیبی از کلمات ... است لذا وقوع اشتباه مصرف کنندگان به لحاظ عدم شباهت گمراه کننده غیر قابل تصور است بنابراین دعوا در این قسمت غیر ثابت و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

احمدی - رییس شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران

به نقل از سایت:

http://avokat.persianblog.ir

ارسال به شبکه های اجتماعی