ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

استرداد فرزند

در . ارسال به آرای منتخب

کلاسه پرونده:8809985181800372
شماره دادنامه: 30008809975181800387
شماره
بايگاني: 880396
مرجع رسيدگي: رئيس شعبه اول دادگاه عمومي رشتخوار آقاي ابراهيم
زاده
خواهان: مهدي شريفي فرزند ابراهيم مقيم روستاي احمدآباد
خوانده: فاطمه
قلي فرزند رضا روستاي احمدآباد
خواسته: استرداد فرزند
رأي دادگاه
در خصوص
دعوي آقاي مهدي شريفي فرزند ابراهيم مقيم روستاي احمدآباد رشتخوار(فعلا زندان تربت
حيدريه) به طرفيت خانم فاطمه قلي فرزند رضا مقيم روستاي احمدآباد به خواسته استرداد
فرزند مشترک به اين توضيح که خواهان اعلام نموده است. خوانده همسر قبلي وي است که
در مورخه 25/2/1387 از وي طلاق گرفته است. از آنجا که فرزند مشترکي به نام مسعود
داشته اند که بر اساس حکم طلاق صادره در مدت حضانت، حضانت وي به مادر( خوانده)
سپرده شده است. ليکن از آنجا که در حال حاضر وي 8 سال سن داشته، از سن حضانت خارج
شده است؛ تقاضاي استرداد فرزند مشترک را نموده است. قطع نظر از اينکه خواهان دليلي
بر عدم صلاحيت قانوني، شرعي، اخلاقي و اجتماعي خوانده از جهت حضانت و نگهداري فرزند
مشترک ارائه ننموده است و تنها دليل وي اين است که چون شخصاً سابقه خوبي در زندگي
نداشته، دوست دارد فرزندش را در اختيار بگيرد و به درستي از وي مراقبت و نگهداري
نمايد و از طرفي مدعي شده، خوانده توان مالي براي اداره فرزندش را ندارد و تقاضاي
رسيدگي نموده است. از آنجا که خوانده اعلام نموده است از زمان اجراي صيغه طلاق که
بنا به تقاضاي وي و آن هم به جهت اعتياد شديد زوج بوده است، ازدواج ننموده و شخصاً
با کار و فعاليت و بعضا با کمک کميته امداد و خانواده و پدرش زندگي خود و فرزندش را
را مي گذراند حتي حاضر شده بدون دريافت نفقه از فرزند خود مراقبت و نگهداري نمايد و
اکنون نيز فرزندش را روانه مدرسه نموده و در حال تحصيل است به جهت ابتلاي زوج به
اعتياد و اينکه هم اکنون به اتهام گذشته خود ( متواري بوده است و به جهت سرقت و
اعتياد محکوميت داشته است) در
زندان به سر مي برد تقاضاي رد دعوي خواهان را
نموده است از طرفي اعلام نموده چنانچه فرزندش حاضر باشد نزد پدرش برگردد با استرداد
وي مخالفت نخواهد داشت که فرزند مذکور به شرح صورتجلسه مورخه 29/10/1388 ضمن فرار
از خواهان به صراحت اعلام نموده وي را به عنوان پدر نمي شناسد و پدر بزرگش او را
بزرگ نموده و دائما به مادرش چسبيده و حاضر به جدا شدن از مادر نمي باشد و دائما در
جلسه رسيدگي گريه مي نمايد و حسب اقرار خواهان مدت 5 سال است وي پدر خود را نديده
است يعني تقريباً از کوچکي پدرش را نديده و از طرفي حسب تحقيقات محلي انجام شده به
شرح گزارش مرجع انتظامي خواهان در حال حاضر قادر به نگهداري نمي باشد و خود نيز شغل
معين ندارد و قبلاً به شدت اعتياد داشته و اکنون نيز در زندان به سر مي برد و همسري
ديگري دارد که در تربت حيدريه ساکن است.
لذا بنا به شرايط فوق الذکر و موقعيت بد
اجتماعي خواهان و زنداني بودن خواهان و اينکه فرزند مذکور از لحاظ روحي قادر به
پذيرش پدرش نمي باشد استرداد طفل توجيه عقلايي نداشته و مصلحت اقتضا مي نمايد در
حضانت مادر باشد.
ضمن اينکه خواهان به تازگي از دام اعتياد نجات يافته و لازم
است مدتي تحمل نمايد و به نحوي روابط خود را با فرزندش گسترش دهد تا کم کم وي را
پذيرا باشد.
لذا در کيفيت حاضر استماع دعوي وي وجاهت ندارد مستنداً به ماده 197
قانون آيين دادرسي حکم به در دعوي وي صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره حضوري و ظرف
20 روز پس از رويت قابل رسيدگي تجديدنظر خواهي در محاکم محترم تجديدنظر استان
خراسان رضوي است.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي رشتخوار
ابراهيم زاده
به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط