ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

طلاق

در . ارسال به آرای منتخب

کلاسه پرونده: 880998518180095
شماره پرونده: 880998518180095 –
27/12/88
شماره بايگاني: 880097
مرجع رسيدگي: رئيس شعبه اول دادگاه عمومي
رشتخوار آقاي ابراهيم زاده
خواهان: سيدحمزه قربان زاده فرزند سيد محمد مقيم
روستاي فتح آباد با وکالت سيد حسن سعيدي طوسي فرزند سيد احمد مقيم مشهد بلوار مدرس
جامعه وکلاي دادگستري خراسان
خوانده: سيده زهرا قربان زاده فرزند سيدحسن مقيم
روستاي فتح آباد
خواسته: طلاق
رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي سيد حمزه
قربان زاده فرزند سيد محمد مقيم روستاي فتح آباد با وکالت آقاي سيدحسن سعيدي طوسي
فرزند سيد احمد مقيم مشهد بلوار مدرس جامعه وکلاي دادگستري خراسان به طرفيت خانم
خانم سيده زهرا قربان زاده فرزند سيد حسين مقيم روستاي فتح آباد به خواسته صدور
گواهي عدم امکان سازش (طلاق) به اين توضيح که خواهان اعلام نموده است خوانده دختر
عموي مي مي باشد که متأسفانه به علت ازدواج در سنين 16 سالگي به اصول مشترک پايبند
نبوده و با يکديگر تفاهم نداشته و بين طرفين علاقه اي وجود ندارد و تقاضاي رسيدگي
نموده است. خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسي، عدم تمايل خود را بر طلاق و جدايي
اعلام و ابراز کرده و دادگاه در مقام رسيدگي و در اجراي آيين نامه تبصره يک ماده
واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص نظام موضوع را به داوري ارجاع
نموده و حسب اعلام نظريه داوران انتخابي زوجين ثبت شده به شماره هاي
88100951181800205 و 8810095181800206- 26/7/1388 دفتر دادگاه هيچ گونه توافقي في
ما بين زوجين حاصل نگرديده است و مساعي داوران و دادگاه از جهت سازش ايشان مثمر ثمر
نبوده است و توجها به اينکه طرفين از جهت تعيين حق و حقوقات زوجه با تفاهم و توافق
نرسيده اند. در موارد اختلافي موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طي نظريه
واصله به شماره 881095181800496- 30/10/1388 در خصوص موضوع اظهار نظر نموده است که
با ابلاغ نظريه مذکور به طرفين از جهت مذکور به طرفين از ناحيه زوجه بدوا به نظريه
واسطه اعتراض که با ارجاع امر به هيأت سه نفره کارشناسان به زوجه وي طي لايحه واصله
به شماره 8810095181800624- 15/12/1388 اعتراض خود را مسترد نموده است. لذا بنا به
مراتب اشعاري و مستنداً به ماده 1133 قانون مدني و توجهاً به تبصره 3 ماده واحده
اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه حکم به عدم امکان سازش زوجين ( طلاق) صادر و
اعلام مي نمايد و خواهان( زوج) مي تواند پس از در نظر گرفتن شرايط ذيل الذکر و
پرداخت حقوقات زوجه نسبت به ثبت و اجراي صيغه طلاق در يکي از دفاتر اسناد رسمي
اقدام نمايد.
الف) مهريه زوجه که در سند نکاحيه مبلغ چهار ميليون تومان قيد را
بر اساس محاسبه به نرخ روز معادل 97 ميليون و 687 هزار 183 ريال در وجه وي به مسترد
دارد.
3- بابت ايام زحمت کشي(نحله) از 23/6/1383 تا 1/1/1387 بر اساس نظريه
کارشناسي جمعاً مبلغ 19 ميليون و 300 هزار ريال در حق وي پرداخت نمايد.
4- نفقه
معوقه خوانده را با اساس نظريه کارشناس از 20/5/1381 ( ايام عقد) و در مدت زندگي
مشترک و تا حال حاضر ( 20/12/1388) کلاً مبلغ 13 ميليون و 980 هزار ريال و تا زمان
اجراي صيغه طلاق ماهيانه مبلغ 900 هزار ريال در حق زوجه پرداخت نمايد.
5- نفقه
ايام عده طلاق نيز بر اساس نظريه کارشناسي به مبلغ 3 ميليون ريال در حق پرداخت
شود.
6- از جهت تصنيف اموال از آنجا که زوجه به شرح صورتجلسه مورخه 12/10/1388
اعلام نموده است دليلي در اثبات اينکه در طول زندگي مشترک زوج اموالي به دست آورده
است نداشته هر چند پدر زوجه اظهار داشته از اموال خود سهمي به وي واگذار خواهد نمود
لذا در اين خصوص دادگاه فارغ از اظهار نظر مي باشد. رأي صادره و ظرف 20 روز پس از
رؤيت قابل رسيدگي تجديدنظر خواهي در محاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوي(ع)
است.
رئيس شعبه محاکم عمومي حقوقي رشتخوار به جانشيني از دادگاه خانواده
محمد
ابراهيم زاده

به نقل از سایت ماوی

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط